Liigu sisu juurde

MONDEX – KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED

Mondex – Kliendiandmete töötlemise põhimõtted

 Isikuandmete kaitse seaduse (Henkilötietolaki (523/1999)) artiklitele 10 ja 24 ning EL isikuandmete kaitse üldmäärusele (2016/679) vastavad kliendiandmete töötlemise põhimõtted.

 1. VASTUTAV TÖÖTLEJA

Premec Oy (äriregistri kood: 1769513-6 )

Kettukallionkatu 4

84100 Ylivieska

info@mondex.fi

www.mondex.fi

 1. VASTUTAVA TÖÖTLEJA POOLT MÄÄRATUD KONTAKTISIK

Juha Männistö

juha.mannisto@premec.fi

+358 500 684 467

 1. KLIENDIANDMETE REGISTRI NIMI

Premec Oy kliendi- ja turundusregister

 1. KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE ÕIGUSLIK ALUS

Kliendiregistriga seoses töödeldakse Isikuandmeid müügilepingu alusel ning turundusregistriga seoses kliendi nõusoleku alusel.

 1. KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRK

Kliendi- ja turundusregistri pidamise eesmärk on kliendi tellimuste arhiveerimine ja töötlemine, statistika ja kliendisuhete juhtimine. Turundusregistri pidamise eesmärk on teabevahetus ja erinevad personaalsed otseturunduse tegevused nagu e-kirjad, müügikõned või muud kliendi poolt soovitud kontaktitüübid. Kliendiregistrit kasutatakse ka internetipoe ja Premec Oy teenuste ja toodete arendamiseks, statistikaks ning teenuste kvaliteedi tagamiseks. Kliendiandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduses (Henkilötietolaki (523/99)) ja EL isikuandmete kaitse üldmääruses (2016/679) lubatud ja nõutud piires ning viisil.

 1. KLIENDIANDMETE KOOSSEIS

Peamised kliendiandmete liigid, mida töödeldakse, on järgmised:

 • Ettevõtte ja/või isiku ees- ja perekonnanimi, geograafiline ja postiaadress, e-posti aadress, telefoninumber, kodulehe veebiaadress, avalikult kättesaadav klassifitseerimisalane teave
 • Andmed turundusteabe vastuvõtmise eelistuste ja piirangute kohta
 • Isikute endi poolt antud klassifitseerimisalane ja lisateave
 • IP aadress või muud teenuse kasutamise kaudu saadavad võrguidentifikaatorid
 • Kliendi tagasiside
 • Tellimused, arved ja kohaletoimetamisteave
 • Küpsiste kaudu salvestuv teave
 • Kliendi tellimuste ajalugu ja tellimisetapid.
 1. SEADUSLIKUD TEABEALLIKAD

Premec Oy kliendiregister. Avalikud veebilehed. Klienditeeninduse andmed kasutatud teenuste kohta, k.a välise süsteemitarnija standardiseeritud teave ja andmekogumid. Kliendilt endalt kogutud andmed. 

 1. KLIENDIANDMETE ÕIGUSPÄRANE VÄLJASTAMINE VÕI EDASTAMINE VÄLJASPOOLE EUROOPA LIITU VÕI EUROOPA MAJANDUSPIIRKONDA

Kliendiregistri andmetele omab juurdepääsu ainult Premec Oy. Isikuandmeid ei väljastata kolmandatele osapooltele ega koostööpartneritele kasutamiseks, välja arvatud juhtudel, kui selleks on õigustatud huvi maksehäirete või arvetega seoses või selleks kohustab seadus. Isikuandmeid ei edastata väljaspoole Euroopa Liitu ega Euroopa Majanduspiirkonda.

 1. KLIENDIANDMETE KAITSE PÕHIMÕTTED

Isikuandmete töötlemisel järgitakse andmehalduse head tava ning andmekaitse seaduses sätestatud hoolsus- ja kaitsekohustust.

Vastutav töötleja on kohustatud kasutusele võtma vajalikud infotehnilised ja organisatsioonilised turvameetmed isikuandmete kaitseks kõrvaliste isikute ligipääsu ning juhusliku või tahtliku hävitamise ,

muutmise, väljastamise , edastamise või muu volitamata töötlemise vastu.

Juurdepääs isikuandmetele on ainult vastutava töötleja töötajatel, kes peavad töötlema isikuandmeid seoses oma tööülesannete täitmisega.

Digitaalselt salvestatud ja käsitletud andmeid säilitatakse tulemüüride, paroolide ja muude tehniliste vahenditega kaitstud andmebaasides. Pabervormis andmekandjaid hoitakse lukustatud ruumis.

Premec Oy kõik töötajad on kogu teabe ulatuses allkirjastanud konfidentsiaalsuslepingu.

 1. KLIENDIANDMETE SÄILITUSAEG JA -KRITEERIUMID

Kliendiandmeid säilitatakse kuni isikuandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseni. Andmetele kehtestatakse hävitamisaeg ja -protseduurid ning vananenud ja mittevajalikud isikuandmed hävitatakse. Isikuandmete säilitusperiood võib olla kehtestatud ka õigusaktidega.

 1. KÜPSISED JA PISTIKPROGRAMMID

Kasutame oma veebilehtedel küpsiseid (”cookies”). Küpsis on väike, kasutaja arvutisse saadetav ja seal salvestatav tekstifail. Küpsised ei kahjusta kasutajate arvuteid ega faile.

Küpsiste kasutamise peamine eesmärk on täiustada ja kohandada külastajate kogemusi meie kodulehega ning analüüsida ja parandada kodulehe funktsionaalsust ja sisu. Küpsiste abil saadud teavet võidakse kasutada ka kommunikatsioonis ja turunduses ning turundusmeetmete optimeerimises.

Külastajat ei ole võimalik tuvastada ainuüksi küpsiste abil. Küll aga võib küpsiste abil kogutud andmeid liita kasutajalt muus kontekstis, näiteks meie kodulehel ankeedi täitmise käigus saadud andmetega.

Küpsiste abil kogutakse järgnevaid andmeid:

 • külastaja IP aadress
 • külastuse aeg
 • sirvitud leheküljed ja nende vaatamisaeg
 • külastaja brauser

Meie kodulehe külastajal on võimalik küpsiste kasutamine igal ajal keelata muutes oma brauseri seadeid. Enamik brausereid võimaldab küpsiste funktsiooni välja lülitada ja juba salvestatud küpsised kustutada. Küpsiste kasutamise keelamine võib mõjutada kodulehe funktsionaalsust.

Sotsiaalmeedia pistikprogrammid

Premec Oy kodulehel võib esineda linke kolmandate osapoolte veebilehtedele ning sotsiaalmeedia pistikprogramme (näiteks Facebooki integreeritud pistikprogramme). Sotsiaalmeedia pistikprogrammide kasutamine võib saata identifitseeritavat teavet selle sotsiaalmeedia teenusepakkujale. Avades pistikprogrammi võite sellega anda loa kolmandate osapoolte veebilehtede küpsiste salvestamiseks oma arvutis, mis annab nende haldajatele võimaluse jälgida lehe kasutamist, kui olete selle teenusepakkuja sotsiaalmeediasse sisse loginud. Kolmandate osapoolte nendel veebilehtedel leiduvatele teenustele või kolmanda osapoole vahendatatavatele rakendustele kohaldatakse nimetatud kolmanda osapoole privaatsus- ja muid tingimusi. Premec Oy ei oma kontrolli kolmandate osapoolte veebilehtede üle ega vastuta seal avaldatud materjali ega selle kasutamise eest.

 1. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

Andmesubjektil on õigus kontrollida registris tema kohta käivaid isikuandmeid. Kontrollinõue tuleb esitada kirjalikus vormis koos isikukoodi ja allkirjaga vastutava töötleja ülalnimetatud kontaktisikule või saata vastutava töötleja ametlikule postiaadressile. Kontrollinõude võib esitada ka kohapeal, vastutava töötleja ülalnimetatud geograafilisel aadressil.

Andmesubjektil on õigus nõuda enda kohta käivate ebaõigete isikuandmete parandamist.

Andmesubjektil on õigus taotleda tema kohta käivate isikuandmete kustutamist registrist või nende edastamist teisele vastutavale töötlejale. Õigus ei laiene andmetele, mille säilitamisele kehtivad muud seadusandlikud nõuded.

Andmesubjektil on õigus keelata andmete kasutamine otsepostituseks, kaugmüügiks või muuks otseturunduseks ning arvamus- ja turu-uuringuteks.

Andmesubjektile võib adresseerida elektroonilist otseturundust eeldusel, et andmesubjekt on selleks loa andnud. Andmesubjektil on õigus antud luba igal ajal tagasi võtta.

Võimalikud erimeelsused lahendatakse esmajärjekorras andmesubjektiga läbirääkimiste teel. Andmesubjektil on õigus isikuandmete töötlemisega seotud küsimuses pöörduda ka Andmekaitse Inspektsiooni poole.